جنگ شیمبار یکشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۸ 12:10

                                               جنگ شیمبار

درآثار موسیقی بختیاری که گهگاه به مخاطبان و علاقه مندان عرضه می گردد قطعاتی موجود است که اگر مستمع پیش زمینه ای ازشرح وسابقه ی آن ماجرایاشخص مورداشاره دراثرداشته باشدمیتواندلذت وبهره ی بیشتری ازآن اثرببرد.بدنیست نسل جوان بداندوقتی در اثری،اشاره به حماسه ی ابوالقاسم خان،شیرعلی مردان وجنگ شیمباروداستانهای تغزلی و عاشقانه ای ازقبیل عبده ممدللری وگل گیس و...می گردد،شرح ماجراچه بوده؟

 ازاین روسعی می شودکه هرازچندگاهی مطلبی دراین خصوص تقدیم گردد:

 

                                        جنگ شیمبار

 

درباب دورکی بختیاری طایفه ای زندگی می کندبه نام عروکمری(عرب کوهستانی)،درمیان

این طایفه شخصی به نام بختیارمی زیست که به شجاعت وجوانمردی معروف بود.

وی دریک درگیری وجنگ محلی که درمنطقه ی شیمبار(همیشه بهار)به وقوع پیوست،به دست شخصی به نام کرملا(کرم الله)کشته شد.

کرملاازطایفه ی کنگرپزکه قبلاًدریک درگیری بابختیارانگشتان یکی ازدودستش راازدست داده بود،درصددانتقام بودکه درجنگ شیمبارفرصت راغنیمت شمردوباشلیک گلوله انتقام گرفت وبه منطقه ی فارس،متواری شد.

مرگ مظلومانه ی بختیارکه تازه دامادبودباعث حزن واندوه بسیاری ازمردم گردیدونه تنها مادروهمسرش،خاتی جان(خاتون جان)رابه عزانشاند بلکه تاحال هم مرثیه ی مرگ اورادر

گوشه وکنارسرزمین بختیاری وآثارمنتشرشده دراین باب می خوانند.

دراین جابرخی ازابیات مربوط به این ماجراتقدیم میگردد:

گامیشون بارکنین برنج وگندی     برینسون شیمبارخراو سی خرج اوردی

گامیشون بارکنین برنج وگندم      برینسون شیمبارخراو سی خرج  مرگم

بختیارهونی ایا عزیز وا باسه      گاله گاله حمدانی      و زیر پاسه

بختیارشرشرکنه  و سر کوشا      کدباریک  بالا بلن     داره تماشا

بختیارشرشرکنه   وسر  گیوه      کدباریک  بالابلن      داره گریوه

دات براددوت براهمه بران پل     همه وکاردی برن     خاتین وخنجل

نوشته شده توسط سید علیرضاشریفی  | لینک ثابت |